تقطیر شراب

تقطیر شراب محصول تخمیر غلظت بالاتر از انواع اصلی مشروبات الکلی است. مشروب براندی, ویسکی رم و چای مقطر ارواح در چین، بیشتر روحیه بالا هستند.

تقطیر شراب به طور کلی سرشار از قند طبیعی است و یا به راحتی تبدیل نشاسته به قند و مواد دیگر. مانند عسل، نیشکر، چغندر، میوه ها و ذرت، برنج، گندم، ذرت خوشه ای، سیب زمینی و غيره. شکر و نشاسته توسط تخمیر تولید الکل پس از استفاده از نقطه جوش الکل (78.5. C) و نقطه جوش آب (100. ج) اصلی حرارت مایع به نقطه جوش بین این دو، شما می توانید بخار کردن و جمع آوری الکل و عطر.