مخزن های حرارت تکنولوژی تاشو

1، کم حرارت و بخار مصرف. مخزن سنتی بخاری گرم مایع چسبناک است نوع استاتیک انتقال حرارت توسط طبیعی، ضریب انتقال حرارت بسیار کم است. با توجه به حرارت کم آب سرد درجه حرارت بالا هستند، اغلب با مقدار زیادی بخار خارج می شوند. همچنین با توجه به مایعات چسبناک در حرارت دماي سطح رشته برای مدت طولانی در دمای بالا لوله بیش از حد بالا است و به راحتی تجزیه و جمع آوری در سطوح حرارتي، آسان به کک، به طور جدی مانع انتقال گرما، نیز بهره وری انتقال حرارت تاثیر می گذارد.

2، روند گرمایش اقتصادی نیست. هنگامی که شما فقط نیاز به یک مقدار کمی از مایعات چسبناک پور، اما همچنین به کل مخزن گرم کردن مایعات چسبناک از همه گرما است تعداد بار حجم، که مقدار زیادی بخار بدون کار سخت بود.