تجزیه و تحلیل خطر در مهندسی نفت مخزن

تجزیه و تحلیل خطر 1.1 در نفت خام

نفت خام به عنوان کلاس b قابل اشتعال مایعات، قابل اشتعال; دامنه محدودیت های انفجاری باریک، اما با ارزش های پایین تر خطر خاصی، در حالی که نفت خام آسان برای بیش از جوش است، زمانی که آتش باید توجه خاص.

1.2 تحلیل حادثه آتش سوزی و انفجار

که مشخصه از خطرات آتش سوزی و انفجار است مخزن ذخیره سازی نفت خام آن بسیار مهم است که مهم ترین عامل خطر. سه شرط لازم برای آتش: احتراق سوخت و هوا.