مخازن ذخیره سازی subgrade و بنیاد

بررسی پایه مخزن ذخیره سازی و طراحی مخزن بنیاد برای اطمینان از ایمنی عملیات بزرگ تضمین اساسی ترین است. با توجه به صنعت پتروشیمی استاندارد [2] را فراهم می کند، باید در فرایند مهندسی مکان در مهندسی شناسی عمومی بنیاد و نرم خاك بنیاد و کوه پایه و اساس و پایه ویژه زمین ثابت بود وضعیت، پیشنهاد بنیاد پردازش روش مربوط، در حالی که همچنین باید برای سایت و پایه و اساس ارزیابی اثر زلزله، جلوگیری از نرم ساخته شده در سخت متفاوت است از شانگ بنیاد و یا فعالیت های جنسی گسل زمین شناسی محدوده اثر در داخل.

فرم های رایج از مخزن بنیاد دیوار (پرتو) حلقه بیرونی دیوار (پرتو) نوع و نوع شیب حلقه. مدل باید با توجه به شرایط زمین شناسی انتخاب شده