ویژگی و حرارت مخزن

1 سرعت گرمایش راندمان انتقال حرارت بالا، آسان به مقیاس.

2 مایعات چسبناک، گرم کردن می تواند کمی، چه مقدار گرما لازم است.

3، درجه حرارت بالا چسبناک مایع بدون محلی carbonization و تضمین کیفیت بهره وری انتقال حرارت بخاری مایع چسبناک.

4، خروجی حداکثر درجه حرارت در داخل مخزن تضمین جریان مایع چسبناک.

5 برای جلوگیری از حرارت مکرر چسبناک مایع درون مخزن تضمین رنگ مایع چسبناک را کاهش می دهد هزینه مایع چسبناک.