اصل کار مخزن

1، مخازن شعاعی "مبدل های حرارتی با گرداب داغ فیلم" به پایین مخزن، حرارت لوله های متوسط (بخار)، چنگ Neide لوله جریان مایعات چسبناک از پوسته ساکشن روغن شل به طور مستقیم اتصال به مخزن رسانه ها.

2، در مبدل های حرارتی دمای کنترل دریچه ورودی بخار، حرارتی تشخیص دمای خروجی مایع چسبناک کنترل مبدلهای حرارتی بخار ورودی ورودی بخار، تا اطمینان حاصل شود که دمای مایع چسبنده ثابت.