صفحه اصلی > اخبار > محتوای

انجمن توسعه و کاربرد فناوری تخمیر 2016

در سال های اخیر، توسعه سریع مهندسی زیستی، 25% درصد رشد سالانه در صنعت خود. مواد غذایی بیو دارو خوراک دام میکروارگانیسم و بسیاری از دیگر صنایع مطلوب توسعه و کاربرد سطوح افزایش سال به سال زیستی و مهندسی کارآمد، سازگار با محیط زیست و ایمن است.

اساس بردار در صنایع رسانه به عنوان اطلاعاتی، اشغال موقعیت محوری. کیفیت متوسط از فیلتر باکتری بیوتکنولوژی تولید صنعتی در بزرگ مقیاس کشت و پس نزدیک است و رابطه مستقیم خوب رسانه موفقیت در مرحله بسیار مهم صنعتی و فرآورده است. به عنوان ارتقاء قابلیت های تکنولوژی و تحقیق و توسعه و به تدریج توجه بیشتر به اهمیت متوسط بوده است.