صفحه اصلی > اخبار > محتوای

شرکت ها را ملال انگیز کارنامه "در تاریخ سخت ترین" دوره یا هنوز برای آمدن

از آغاز اكتبر بیش از مشروب انتشار سه گزارش های سه ماهه شرکت ذکر شده است. از وضعیت فعلی سفید مشروب کارت گزارش فصلنامه ملال انگیز است. در میان آنها، از دست دادن یک چهارم مشروب tuopai الکل قبل از درآمد سه ماهه سوم به 97.06 درصد سقوط کرد، wuliangye مشروب غول دیگر حتی، درآمد خالص سه ماهه سوم درآمد هر دو سقوط کرد. از 10 شرکت های ذکر شده یک سهم انتشار سه گزارش های سه ماهه، صنعت مشروب فرو رفته در دوره تنظیم زمستان همچنان آب و هوا. کارشناسان پیش بینی که صنعت مشروب چهره بحران عمیق تر از همیشه قبل از, بسیاری از شرکت های دوره تنظیم برای 2-3 سال.