صفحه اصلی > اخبار > محتوای

تجهیزات آب برزفدتف ریسک سرمایه گذاری به دم چقدر مشروب?

تجهیزات آب برزفدتف ریسک سرمایه گذاری به دم چقدر مشروب? عمومی سرمایه گذاری کارخانه یا محل تقطیر کوچک برای سرمایه گذاری یوان 150.000، شراب مشروب نگاه عمدتا در فروش خود را برای انتخاب تجهیزات، هر بار به 1000 kg 50 کیلوگرم مشروب مشروب تجهیزات برای تولید آب میوه است. 1. واحد تغذیه:

دستگاه تغذیه علاوه بر ساقه جلوی دستگاه, قطعات اصلی به مارپیچ انتقال مکانیکی stepless و ساقه حذف دستگاه از قدرت همان. سرعت خوراک را می توان با توجه به گونه های مختلف انگور به منظور رسیدن به رضایت بخش بنیادی حذف اثر تنظیم.