صفحه اصلی > اخبار > محتوای

چرا آبجو خانگی بسته بندی دقیق توسعه

با بهبود استاندارد زندگی مردم را به آبجو بخش بزرگی از مردم روزانه مصرف اختصاص. با توجه به پیش بینی از روند میان مدت تولید جهانی آب در 2.4% سال که پایه و اساس توسعه سالم بازار برای آبجو برچسب گذاشته رشد خواهد کرد.

2014-2018 صادر شده بر اساس موسسه برای آینده نگر صنایع چین صنعت آبجو برند رقابت و تقاضای مصرف کننده پیش بینی و تجزیه و تحلیل گزارش را نمایش می دهد: توسعه سریع در بازارهای جهانی آبجو آبجو بسته بندی و بسته بندی برچسب نقش بسیار مهمی در ترویج توسعه بازار را داشته باشد. و فرصت های توسعه برای صنعت بسته بندی چین مطرح الزامات بالاتر.