صفحه اصلی > اخبار > محتوای

توزیع کنندگان شراب برای بازگرداندن کاهش حاشیه سود قابل توجهی تنگ

کارگزار خلاصه آخرین تحقیقات نشان می دهد: "مصرف سه" نسبت است نسبتا کوچک در صد از شراب، شراب فروشندگان منتفع بازگشته اند. با توجه به شراب سود صنعت پایان پایین عملکرد شرکت یا پایین کردن را در طول سال خواهد شد.

اطلاعات صنعت شراب در نیمه اول فاش شده اند. از چشم انداز داده ها در حال حاضر صنعت شراب هنوز هم تنظیم، اما در سال 2013، قابل توجهی بهبود یافته است. این صنعت عمدتا به علت به فساد طوفان، به جای واردات رشد تغییر می دهد. جریان "سه مصرف" اتاق قطع محدود تر است و روند رشد مصرف خصوصی برای مدت زمان طولانی تغییر نکرده است. بنابراین، خراب شدن ادامه فضای انتخاباتی است نه از سر گرفته رشد را می توان انتظار داشت.